Turkish Arabic Azerbaijani English German Italian Russian

Neden OSGB

4857 sayılı İş Kanunun 81. maddesi gereğince en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde işverenler,
a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, 
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işyerlerinde bir veye birden fazla İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmakla
yükümlüdürler. 

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) yasal olarak; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar" şeklinde tanımlanmaktadır.
 
OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği"nde tanımlanmıştır.
 
20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren"6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği", OSGB'leri yeniden tanımlamıştır.
 
Yeni yasal düzenlemelerde de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" tanımı "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır" şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.
 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler
1.        Önceki mevzuatlarda, İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinden yalnızca "işçiler" faydalanabiliyorken; yeni Kanunda "Çalışan" terimi ile memur, işçi, sözleşmeli personel, çırak, stajer vb. tüm statülerde çalışma hayatında yer alanlar kapsam altına alınmıştır. Dolayısıyla Kamu kurum ve kuruluşları ve Özel sektördeki "bütün işler ve bütün işyerleri" İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinden istifade imkanına kavuşmuştur.
 
2.        Her bir SGK Bölge Sicil Numarası, ayrı (bağımsız) işyeri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, her bir SGK numarasına sahip işyeri; kendi tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gereğince, bu numaraya ait İSG hizmeti sözleşmeleriyle Bakanlık'tan onay alarak yükümlülüklerini karşılamaları gerekmektedir.
 
3.        İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı hizmeti ile ilgili yükümlülük, önceki mevzuatlarda 50'den fazla işçi çalıştıran işyerleri için mecburi iken; yeni Kanunla 1(bir) ve daha fazla çalışana sahip tüm işyerlerine zorunlu kılınmıştır.
 
4.        İş Sağlığı Güvenliği Kanunu öncesinde, işyerlerinde "İş Güvenliği Uzmanı" hizmetini alma mecburiyeti sadece Sanayi'den sayılan işyerleri için geçerli iken; yeni mevzuatta bu yükümlülük, sanayi şartı aranmaksızın (hizmet, ticaret, tarım, orman vb. tüm işkolları) tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 
5.        Önceki mevzuatta, işverenlerin aldığı İş Sağlığı Güvenliği Profesyonellerinin hizmeti, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak iki koldan yürütülmekte iken; yeni Kanunla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli (Sağlık memuru, hemşire vb.) olmak üzere üçlü hizmet olarak temin edilme yükümlülüğü getirilmiştir.
 
6.        İş Sağlığı Güvenliği profesyonellerinin (İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli) hizmeti ile ilgili işverenler yükümlülüklerini ancak iki yöntemle yerine getirebilmektedirler:

  • Kendi çalışanları arasında geçerli sertifikaya sahip İSG Profesyonelini görevlendirmek suretiyle,
  • Bulunduğu ilde Bakanlıkça yetkili kılınmış OSGB ‘den hizmet satın alarak.


7.        Yeni "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmakla birlikte, bazı yükümlülükler, işyerlerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre iki yıllık bir sürece kademeli olarak yayılmıştır;
 

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için tehlike sınıfına bakılmaksızın İSG personeli hizmetlerinin temini ile ilgili yükümlülük başlangıcı tarihi 1 Ocak 2013 olarak belirlenmiştir.

50'nin altında çalışanı olan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde İSG personeli hizmetlerinin temini ile ilgili yükümlülük başlangıcı tarihi 1 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir.

50'nin altında çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri ile tüm Kamu kurum ve kuruluşları için ise yükümlülük başlangıcı tarihi 1 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir.


8.        Çalışan sayısı 10'dan az olan ve tehlike sınıfı olarak Tehlikeli ve Çok tehlikeli işler kategorisinde yer alan işyerlerinin; İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli hizmetlerinin finansmanını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacaktır.
 
9.        Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için, idari para cezaları (80.000 TL'ye varan) ile etkin yaptırımlar sağlanmıştır.
a.      İşyeri Hekimi              : Hizmetin alınmadığı "her ay için 5000 TL"
b.      İş Güvenliği Uzmanı   : Hizmetin alınmadığı "her ay için 5000 TL"
c.       Diğer Sağlık Personeli           : Hizmetin alınmadığı "her ay için 2500 TL"
d.      İşe Giriş Muayeneleri            : Muayeneleri eksik olan "her çalışan başına 1000 TL"
 
10.    Yeni Kanunla birlikte ‘'Ağır ve Tehlikeli İşler" kavramı kaldırılmıştır. Yapılan işlerle ilgili bir ayırım yapılmayıp; işyerlerinin faaliyet alanları, Tehlike sınıfları tebliği ile üç sınıfta kategorize edilmiştir. İşyerleri -muhtelif işler yapılsa dahi- bir bütün olarak değerlendirilerek "Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler" şeklindeki üç sınıftan herhangi birinde yer almaktadır.
 
11.    İşverenler tarafından tüm çalışanlara, işe girişlerinde ve daha sonra belli periyotlarla Muayene ve buna bağlı Sağlık Taramaları yaptırılma zorunluluğu getirilmiştir. Bu muayeneleri yalnızca, işyerinin -varsa- kendi İşyeri hekimi veya anlaşma yapılan OSGB'nin İşyeri hekimi yapabilmektedir.
 
12.    İşyerlerinde oluşabilecek tehlikelerin tespiti ve ortadan kaldırılması amacıyla, Risk Değerlendirmesi yaptırılması gerekmektedir. Risk değerlendirmesi yapılmadığının ilk tespitinde 3000 TL, eksikliğin devam ettiği her ay için 1,5 katı idari para cezası getirilmiştir. Metal, yapı, maden, kimyasallarla çalışılan işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılmamış olması halinde ise, iş durdurulacaktır.
 
13.    Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi almış olmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışanların mesleki eğitim almadan çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu eğitimleri almayan "çalışan başına" her eğitim ayrı ayrı 1000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; İşçilerin sağlığının ve çalışma ortamının gözetimi, Eğitim ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil Müdahale ile Kayıt ve istatistikleri tutma v.b. Görevleri yerine getirecek şekilde hizmet verirler.

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetlerinin direkt İşveren tarafından karşılanıyor olması ; aynı hizmetlerin bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden alınmasından daha fazla maliyetlidir. Bu hizmetlerin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden alınması durumunda firmanın İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ödemekle yükümlü olduğu;

SGK ve gelir vergisi ödemeleri,

İhbar ve kıdem tazminatı sorumlulukları,

Yıllık ücretli izin sorumlulukları

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından karşılanmakta olup, sıra, firma yıl boyu kesintisiz hizmet alma konforunu yaşamaktadır.

İSGB kurmanız durumunda yönetmelikte belirlenmiş ölçüdeki oda ve alanlarını bulundurma zorunluluğu mevcut olup, OSGB’den hizmet alınması halinde oda ve alan bulundurma zorunluluğunuz yoktur.

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereği, bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” zorunluluğunuz olmayacaktır.

Firmanızın eksiklik ve gereklilikleri profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.

Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.

HAYAT OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimimiz ile verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.

Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.

İşçilerin sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına  saklanacak ve işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edilerek işverene raporlama yapılacaktır.

OSGB "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi"

İşverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere  işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur.Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

a) İşçilerin sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
ç) İlkyardım ve acil müdahale
d) Kayıt ve istatistik,


görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 OSGB : çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

 İşçilerin sağlık gözetimi için ortak  sağlık güvenlik birimi işçilerin  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile işçilere verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini verir.

OSGB : İlk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder.

OSGB:yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.

OSGB:yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.

 


Уход за лицом 30 лет. Лучший уход за кожей лица летом. Уход за лицом летом. Йога занятия для начинающих. Быстрые занятия йогой для начинающих видео. Занятия йогой дома. Как сделать макияж. Скажите как сделать макияж глаз дома. Как правильно сделать макияж. Диеты для похудения отзывы. Полезная гречневая диета для похудения. Лучшие диеты для похудения. Эффективные диеты для быстрого похудения. Хорошая диета для быстрого похудения. Хронический гастрит лечение. Быстрое лечение гастрита желудка. Схема лечения гастрита. Имбирный чай для похудения. Полезное имбирное похудение отзывы. Имбирный напиток для похудения рецепт. Домашние упражнения для похудения живота. Большой комплекс упражнений для живота похудения. Упражнения для похудения живота быстро.